Lösningen är att använda skogarna – Skogsstiftelsen finansierar skogsbranschens gemensamma kommunikationskampanj med 310 000 euro

17.06.2019,

Hösten 2019 startar skogsbranschen en gemensam kommunikationskampanj med huvudtemat lösningen är att använda skogarna. Kampanjen berättar om hållbar användning av skogarna och skoglig know-how. Det mest centrala i kampanjen är att göra debatter om skogar mångsidigare och att effektivera skogsbranschens egen kommunikation.

Finska Forstföreningen har huvudansvaret för skogsbranschens gemensamma kommunikationskampanj. Finlands Skogsstiftelse beviljade Forstföreningen ett understöd på 310 000 euro för bakgrundsforskning om målgrupperna, för att skapa ett journalistnätverk, en roadshowturnering riktad till fackmän inom skogsbranschen, en kampanj om trädfrön och för ett informationspaket som stöder kommunikation. Journalistnätverket ska bli gemensamt för skogsbranschens kommunikatörer och journalister. Det ska bli ett bestående nätverk som träffas några gånger per år. Målet med träffarna är nätverkssamarbete och att presentera skogliga experter för media.

De delprojekt som Skogsstiftelsen finansierar genomförs 2019 och i början av 2020. De skapar en stark kommunikativ bas för projektets mediakampanj som genomförs våren 2020. Den finansierar andra centrala aktörer inom skogsbranschen.

Med roadshowturneringen förbättrar man de skogliga experternas kommunikationsförmåga: öppenhet, dynamik och att kunna berätta om bättre lösningar än tidigare. De här evenemangen ordnas på cirka femton orter i samarbete med lokala aktörer. Som stöd för kommunikationen sammanställs ett informationspaket om de frågor och påståenden som oftast dyker upp i skogsdebatter med tillhörande svar. Informationspaketet kommer att finnas på webbsajten forest.fi.

Kommunikationskampanjen ger den stora allmänheten möjlighet att börja med trädfrökampanjen. En ny produkt implementeras i kampanjen: ett frö, som är lätt att trampa ner i jorden. Den konkreta trädfrökampanjen förstärker skogsbranschens rykte som en bransch som skapar lösningar. Trädfrön delas ut i hela landet.

I projektets styrgrupp finns representanter från Finlands Skogsstiftelse, Finska Forstföreningen, jord- och skogsbruksministeriet, Forststyrelsen, Skogsindustrin rf, MTK och Finlands skogscentral. I kommunikationsarbetsgruppen, som har gjort förarbetet, har ingått även Naturresursinstitutet och Maskinföretagarans förbund.

Tillbaka