Verksamhetsledarens julhälsingar

21.12.2015

Skogsstiftelsens tjugonde verksamhetsår går mot sitt slut. Under det här året har cirka 1,9 miljoner euro insamlats i samband med virkesaffärer som donationer, dvs. som frivilliga avgifter till Skogsstiftelsen. I samband med virkesaffärer som ingås med privatskogsägarna väljer fortsättningsvis mindre än fyrtio procent av skogsägarna att betala den frivilliga avgiften. Forststyrelsen betalar avgiften för allt virke som säljs.

Skogsstiftelsens styrelse sammanträdde fem gånger och man utdelade totalt 1,4 miljoner euro som understöd. Reservkassan utökades med tvåhundratusen euro för sämre tider. Belopp som influtit och utbetalade understöd har under flera års tid varit på samma nivå. Det vidstående diagrammet visar hur understöden har fördelats de tre senaste åren.

Det är organisationer och privatpersoner, forskare, informatörer, konstnärer, lärare och studerande som beviljats understöd och stipendier. De kan vara stora, små eller medelstora och de kan beviljas för olika ändamål såsom t.ex. för forskning, konst, utbildning och för att sprida information både på ett lättfattligt sätt och mera djupgående. Gemensamt för de projekt som Skogsstiftelsen varit med och finansierat är att de främjar den uppgift som Skogsstiftelsen enligt sina stadgar har: att öka efterfrågan på virke och träbaserade produkter, att skogsnäringen är allmänt accepterad och att man får större förståelse för den samt forskning som stöder allt detta.

Finland fick en ny stiftelselag 1.12.2015. Skogsstiftelsen ska också förnya sina stadgar i enlighet med den moderna ordalydelsen i lagen. Skogsstiftelsens grundliggande uppgift kommer inte att ändras. Skogsstiftelsen, liksom alla stiftelser, blir i och med den nya lagen föremål för en ytterst hård övervakning gällande närståendekretsen. Det här är inget problem för Skogsstiftelsen, men medför extra pappersarbete. Skogsstiftelsen har i flera år hört till Delegationen för stiftelser och fonder och därmed förbundit sig att följa internationella principer för god förvaltning, öppenhet och genomskinlighet i stiftelser.

Under tjugo års tid har Skogsstiftelsen delat ut 30 miljoner euro till arbete som främjar en livskraftig skogsnäring. Vi kan alla vara stolta över prestationen. De anställda på Skogsstiftelsen och förvaltningen tackar alla som varit med och jobba för ett och samma mål!

Fridfull jul och ett framgångsrikt nytt år 2016!

Vi jobbar för att Skogsstiftelsen ska bli ännu bättre än tidigare,

Liisa Mäkijärvi

Tillbaka