Finansieringsvillkor

Finansieringsvillkoren gäller alla stipendier som beviljas av Finlands Skogsstiftelses styrelse.

Ni ska omedelbart meddela Finlands Skogsstiftelse om genomförandet av projektet försenas, om personerna som är inblandade i genomförandet byts ut eller om det förekommer andra faktorer som påverkar genomförandet av projektet. Om genomförandet av projektet väsentligen ändras har Skogsstiftelsens styrelse rätt att ändra sitt beslut. Skogsstiftelsen kan kräva tillbaka understöd som redan utbetalts.

Som stipendiemottagare ska du se till att Skogsstiftelsens logotyp är synlig under evenemanget eller i publikationen. Stipendiemottagaren ska bekanta sig med Skogsstiftelsens logotyper på webben och använda dem för att framhäva finansiären i en omfattning som avtalas separat. Skogsstiftelsens logotyp kan laddas ned på  www.metsasaatio.fi/se/materialbank. Som stipendiemottagare åtar du dig att i sociala medier och annan kommunikation ange att Skogsstiftelsen är finansiär för ditt projekt. Finlands Skogsstiftelse använder följande hashtags i sociala medier: #skogsstiftelse #skogsnäringen 

Separat avtal om synlighet och praktiska åtgärder ingås specifikt för varje projekt efter beslut om beviljande av stipendium mellan stipendiemottagaren och vd:n av Finlands Skogsstiftelse. Om stipendiemottagaren inte framhäver Skogsstiftelsen i dess roll som finansiär har stiftelsen rätt att låta bli att betala sista stipendieraten.

Som stipendiemottagare åtar du dig att skicka en slutrapport över projektet till Skogsstiftelsen inom en månad efter att projektet har avslutats. Slutrapporten ska innefatta en självbedömning av hur projektet har genomförts. Bedömningen görs av den som genomför projektet. Rapporten sparas i stipendiesystemet. Stiftelsen kan komma att publicera rapporten på sin webbplats och använda den i övrig kommunikation.

Stipendiemottagaren godkänner den eventuella revision som Skogsstiftelsen låter genomföra i fråga om att medel som beviljats av Skogsstiftelsen med lämplig noggrannhet har använts för kostnader i samband med det projekt man har ansökt för. Skogsstiftelsen utser revisionsinstansen och ansvarar för kostnaderna i samband med revisionen.