Närståendekrets

Enligt stiftelselagen (1.12.2015) alla stiftelser rapporterar i verksamhetsberättelsen om de ekonomiska åtgärder som vidtas med närståendekretsen. Ekonomiska åtgärder som vidtas med närståendekretsen är inte förbjudna, men de ska ingås på samma villkor och princip som med andra personer/målgrupp, och de ska rapporteras i verksamhetsberättelsen.

Finlands Skogsstiftelse förutsätter att sökande av undrstöd annonserar på ansökan, om han/hon hörs till stiftelsens närståendekrets.

Till Skogsstiftelses närståendekrets hör:

1) styrelseledamöterna och förvaltningsrådsledamöterna samt ersättarna för dem, verkställande direktör samt revisorerna i stiftelsen

2) familjemedlemmar till människor som avses i 1 punkten (med familjemedlemmar avses make och sambo, egna barn och makens eller sambons barn och dessa barns make eller sambo och efterkommande samt egna och makens eller sambons föräldrar, far- och morföräldrar och deras föräldrar)

3) andra nära släktingar till människor som avses i 1–2 punkten (människas syskon och halvsyskon och deras make eller sambo samt en i detta moment avsedd människas barn, barns efterkommande, föräldrar och far- och morföräldrar)

4) sammanslutningar och stiftelser där en människa eller flera samverkande människor som avses i 1–3 punkten har bestämmande inflytande (innehav ensam eller tillsammans över 50%).