• kuljut

Bidrag för elevtransporter

Finlands Skogsstiftelse ger bidrag för busstransport av skolelever till skogsevenemang och besök i skogen, där elever i låg- och högstadier eller grupper med invandrarbakgrund från olika integrationsprogram lär sig mera om den finska skogsnäringen på ett konkret sätt. Varje år får tusentals skolelever bekanta sig med de möjligheter skogsbruket erbjuder tack vare Skogsstiftelsens bidrag för transporter.

Principer för den som ansöker om bidrag för transporter: 

Målgrupper för bidrag för transporter:

  • Elever i grundskolan (låg- och högstadier)
  • Grupper med invandrarbakgrund från olika integrationsprogram

Finlands Skogsstiftelse ger bidrag för transporter jämlikt i hela Finland för skäliga kostnader. Vid beslut om bidrag prioriteras ansökningar där platserna som ska besökas ligger geografiskt i de sökandes närområde.

Grunden för att bevilja bidrag för busstransporter är att resmålet och programmet stöder stiftelsens verksamhet: förutsättningen är en presentation av skogsnäringen, skogsbruket eller skogsindustrin. Programmet bör innehålla något om hållbart skogsbruk, utbildningsalternativ och arbetsmöjligheter inom skogsbranschen, skogsindustrin eller träförädling.

Bidrag för transporter beviljas bland annat för besök till:

  • skogsobjekt
  • produktionsanläggningar, sågverk och dylikt
  • skogsläroanstalter
  • skogliga vetenskapscentrum, museer och dylikt
  • mässor, skogsdagar och andra skogsevenemang

Bidrag för elevtransporter beviljas för studiebesök som har planerats tillsammans med en skogsfackman.  

Ansökanom bidrag – steg för steg

1. Förbered resan och programmet noggrant och beakta principerna för Skogsstiftelsens beviljande av bidrag. Om du inte själv arbetar inom skogsbranschen ska du hitta en skogsfackman som kan hjälpa dig att planera resan. Vid behov kan du skicka till skogsfackmannen ett informationsbrev  om stiftelsens verksamhet och kriterierna för att få bidrag för transporten av skolelever.

2. Begär anbud från minst två transportföretag. Försök att uppskatta antalet elever och lärare som deltar så exakt som möjligt redan i detta skede

3. Ansök om bidrag för transporter via Skogsstiftelsens webbaserade bidragssystem. Ansök minst tre veckor före evenemanget. Skogsstiftelsen kommer inte att behandla ofullständigt ifyllda eller för sent inlämnade ansökningar. Kom ihåg att fylla i ansökan fullständigt och skicka in den.  

4. Invänta Skogsstiftelsens bidragsbeslut.  

5. Efter ett positivt bidragsbeslut kan du skicka Finlands Skogsstiftelses faktureringsanvisningar till transportföretaget. Vänligen påminn transportföretaget om att det totala beloppet av fakturan inte får överstiga det beviljade bidragsbeloppet.

6. Informera föräldrar om resan och till exempel via skolans övriga kommunikationskanaler och i sociala medier.  

7. Efter resan ska du sammanställa en rapport i Skogsstiftelsens bidragssystem. Nedan finns instruktioner hur du gör slutrapporten.

Instruktioner hur du gör slutrapporten

Den som får bidrag förbinder sig att skicka in en rapport om studiebesöket på cirka en sida till Skogsstiftelsen via det elektroniska bidragssystemet. Vänligen besvara följande frågor:

  • Hur uppfylldes inlärningsmålen för resan?
  • Vad kom skoleleverna ihåg från den här dagen?

Det är bra om eleverna själva är med och gör rapporten. Foton eller videor ska bifogas rapporten.  Kontrollera att det finns tillstånd att publicera bilder som du skickar.

Skogsstiftelsens synlighet under utfärden

Bidragsmottagaren ska se till att Skogsstiftelsen syns som finansiär av projektet. Nedan hittar du ett urval av Skogsstiftelsens informationsmaterial som är till din hjälp.

Skogsstiftelsens logo: Materialbank 

Förmedla information om Skogsstiftelsen till föräldrar och samarbetsparter via olika kommunikationskanaler och i sociala medier:

Till exempel: Finlands Skogsstiftelse har gett pengar så att klass 4a i Storängens skola kan åka med buss till  Storängens skogsstig. Skogsstiftelsen är gemensam allmännyttig stiftelse som ger bidrag till skogssektorn. Den finansierar projekt som främjar skogssektorns framtid som till exempel skogsevenemang för skolelever.

 

TILL BIDRAGSSYTEM.