• MS_Apurahanhaku_pääkuva_900x470

Bidragsansökan

Skogsstiftelsens finansieringsobjekt

Skogsstiftelsen finansierar enskilda projekt, bland annat informationskampanjer och forskning. Skogsstiftelsen kan också finansiera projekt, som är del av en större helhet. Skogssitftelsen beviljar finansiering vanligen för ett år.

Skolelever, den vuxna befolkningen eller en viss grupp inflytelserika personer antingen i Finland eller utomlands kan få finansiering för sina projekt av Skogsstiftelsen.  Projekten kan ha lokal eller regional anknytning eller omfatta hela landet. Stiftelsen finansierar också informationsspridning på global nivå.

De finns två olika stig för ansökan:

I navigationen till vänster hittar du anvisningar på ansökan. Läs också Skogsstiftelsens mål.
   

FAQ

När ska jag ansöka om understöd?

Skogsstiftelsens styrelse sammanträder två gånger per år för att behandla ansökningar. Ansökan ska finnas på Skogsstiftelsens kontor 2 veckor före styrelsens möte. Understöd till skolor för busstransporter kan sökas hela året.

Vem kan ansöka om understöd?

Vem som helst som har idéer till ett projekt eller en forskning, som uppfyller Skogsstiftelsens mål. Skogsstiftelsens mål är att främja verksamhetsförutsättningarna för skogsbruket och att öka användningen av trä och träbaserade produkter i Finland och utomlands. En enskild person, en grupp, ett företag, en organisation eller annat samfund kan ansöka om understöd.

Kan jag skicka in en ansökan om understöd per e-post?

Ansökning om understöd sker via Skogstiftelsens bidragssystem. Ansökningar kan man inte vidare skicka per e-post.

Hur ofta kan jag ansöka om understöd?

En skola/klass beviljas understöd för busstransporter en gång per år. I övrigt finns det inga begränsningar.

Hur stort är understödet till skolor för busstransporter?

Understödet för busstransporter beror helt av transportsträckan och skolelevernas antal, så skalan är bred. Det viktigaste för att en ansökan ska godkännas är att en skogsfackman har deltagit i planeringen av utfärden och att uppskattningen av kostnaderna för busstransporten är rimlig. Storleken på understödet för busstransporter varierar från hundra euro till några tusen euro. För ansökan krävs det en kostnadskalkyl av en transportföretagare.

Varför fick jag inga pengar?

Den vanligaste orsaken till ett negativt beslut är att projektet inte uppfyller Skogsstiftelsens mål. Det är dock skäl att komma ihåg att Stiftelsen inte kan finansiera alla bra projekt. Antalet ansökningar är betydligt flera än vad den årliga budgeten för understöd ger utrymme för. Hela skogsbranschen beaktas när Skogsstiftelsens styrelse fattar sina beslut och alla ansökningar behandlas med stor noggrannhet.

När får jag svar på min ansökan?

Den som ansökt om understöd blir informerad om styrelsens beslut två veckor efter mötet. Understöd till skolor för busstransporter behandlas så snabbt som möjligt, omkring två veckor efter att ansökan inkommit.