I Österbotten insamlades över 100 000 euro till en professur i träbyggande

30.05.2016,

Resultatet av den riktade insamlingen i Södra och Mellersta Österbotten överträffade förväntningarna. Till professuren i träbyggande som näringsgren som ska inrättas vid Vasa universitet insamlades drygt 100 000 euro. Alla virkesköpare på området och ett stort antal skogsägare deltog i Skogsstiftelsens insamling. Ett stort tack till alla som deltog i insamlingen!

Till professor utnämndes agronomie- och forstdoktor Katja Lähtinen. Hon börjar sitt jobb i Seinäjoki 1.9.2016. Den forskningsinriktade professuren har som ämnesområde att utveckla träbyggandet som en marknadsinriktad näringsgren, speciellt vid träbyggande i större skala. Med det avses att man bygger exempelvis våningshus, offentliga byggnader, stora byggprojekt på landsbygden, fabrikshallar och monteringsfärdiga hus av trä.

Administrativt är professuren placerad vid marknadsföringsenheten vid handelsvetenskapliga fakulteten vid Vasa universitet. Professuren är en del av forskningsnätverket Epanet, som administreras av Södra Österbottens högskoleförening.

Insamlingen i Österbotten var den nionde riktade insamlingen som Skogsstiftelsen genomförde. Medel som under ett år influtit från en riktad insamling styrs till ett regionalt projekt. Den här typen av insamlingar har genomförts på olika håll i Finland, bl.a. i Nyslott, Åbo, Rovaniemi och Joensuu.

– Det är fantastiskt att kunna följa med hur de som verkar inom skogsbruket och träindustrin i området jobbar för en gemensam sak. Det är lättare att tillägna sig ett projekt som konkretiseras i närområdet än något som sker på riksnivå, säger verksamhetsledare Liisa Mäkijärvi.

Tillbaka