120 000 euro till professur vid Vasa universitet - forskning om träbyggande närmare samhällets och företagens behov

28.10.2016

Skogsstiftelsens riktade insamling i Österbotten gav 120 000 euro till en professur i träbyggande som näringsgren vid Vasa universitet. Skogsägare och virkesköpare i Österbotten deltog i insamlingen och därmed i donationen. Checken överräcktes under seminariet ” Puurakentamisen kasvun lähteet” i Seinäjoki på fredagen. Katja Lähtinen som valts till professor föreläste också under seminariet.

Under seminariet ”Puurakentamisen kasvun lähteet” som hölls i Seinäjoki fredagen den 25 oktober överräckets en check på 120 000 euro till Vasa universitet. Skogsstiftelsens verksamhetsledare Liisa Mäkijärvi överräckte checken tillsammans med de som genomfört insamlingen. Checken mottogs av Vasa universitets biträdande rektor Jukka Vesalainen som är dekanus för handelsvetenskapliga fakulteten.

– I dagens värld ska forskningen kunna svara på samhällets och företagens utmaningar. Donationer av utomstående finansiärer är synnerligen viktiga för universiteten. De gör det möjligt att upprättahålla ett långsiktigt samarbete inom ett utvalt ämnesområde. Med stöd av den här donationen kan Vasa universitet styra verksamheten till ett ämnesområde som ur samhällssynvinkel är i behov av forskning och utveckling, sade Vesalainen.
 
Skogsägare och virkesköpare i södra och mellersta Österbotten samt Finlands skogscentral genomförde Skogsstiftelsens riktade insamling 2015–2016. Under seminariet representerades de av Tomi Saine, Metsä Group; Juho Honkela, UPM; Mikko Syri, MTK; Jussi Parviainen, skogsägarna (Skogsvårdsföreningen Lakeus), Esa Hakamäki, Sågindustrin (Isojoen Saha) och Jorma Vierula, Finlands skogscentral.

Under seminariet fick deltagarna lyssna på en föreläsning av agronomie- och forstdoktor Katja Lähtinen, som inledde sitt arbete som professor i träbyggande i september, om hur vi ska komma igång med träbyggande. Den forskningsinriktade professuren har som ämnesområde att utveckla träbyggande som en marknadsinriktad näringsgren, speciellt vid träbyggande i större skala. Med det avses att man bygger exempelvis våningshus, offentliga byggnader, stora byggander på landsbygden, fabrikshallar och monteringsfärdiga hus av trä.

I Finland är inställningen till träbyggande i större skala positiv. Kunniga fackmän och färska forskningsrön är ett livsvillkor för nya byggnadsprojekt.  Förutom professuren vid Vasa universitet finansierar Skogsstiftelsen också en professur i träbyggnadsteknik vid Aaltouniversitetet. Teknologie doktor Gerhard Fink från Österrike inleddes sitt arbete som professor i Otnäs vid årsskiftet. Man har också satsat på utbildning av byggnadskonstruktörer. Puuinfo ordnade år 2015 kompetensgivande utbildning för de som planerar krävande träkonstruktioner och våningshus i trä.

Tillbaka