Från figurnivå till trädnivå − forstmästare som utexamineras studerar framtidens skogsbruk

23.05.2023

På Helsingfors universitet forskar och studerar man hur man bättre kan tolka och mer praktiskt utnyttja skogsdata. Kunskap i skogsteknologi och virkesanskaffningens logistik har stor betydelse för vårt lands skogsbruk, skogsindustri och samhället i stort. Finlands Skogsstiftelse har deltagit i finansieringen av den aktuella professuren i fyra år.

”Numera kan man förutse mycket innan hjulen sjunker ner i marken. Med ökade kunskaper kan man identifiera faktorer som påverkar virkesdrivningen och till exempel körstråk kan planeras därefter, säger Jori Uusitalo, professor i skogsteknologi och virkesanskaffningens logistik vid Helsingfors universitet.

Genom forskning lär man sig hela tiden mera om terrängen och med s.k. punktavverkning kan man i skogsvårdsarbeten gå från figurnivå till trädnivå. Punktavverkning är ett begrepp som blivit vanligt under professuren. Det betyder att avverkningen planeras i förväg på trädnivå med hjälp av terrängdata.

Studerande som utexamineras får arbete runt om i Finland

Forstmästare som utexaminerats från magisterprogrammet i skogsteknologi och virkesanskaffningens logistik är eftertraktade på arbetsmarknaden i hela Finland. Nya fackmän utexamineras hela tiden från programmet. För närvarande finns det närmare 15 studenter som handleds av professuren när de skriver sina pro gradu avhandlingar.  

Professurens undervisning och forskning svarar mot den aktuella skogsdebatten

"Den finska skogsnäringen har förändrats mycket under de senaste 10 åren, vilket har riktat våra blickar mot framtiden. Under professuren har förutsägbarheten betonats. Den ständigt ökande mängden data som också blir mer detaljerad ger större möjligheter att ta hänsyn till och förutse vilken betydelse skogarnas mångfald, klimatet och ekonomin har”, säger Uusitalo.
Teman för professuren i skogsteknologi och virkesanskaffningens logistik stämmer väl överens med de mål som Finlands Skogsstiftelse har.

Nu ska läromedlen och avverkningsmetoderna uppdateras

Professuren vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet får fortsatt finansiering. Läromedel för högskolestuderande som just håller på att bli färdiga och andra projekt relaterade till utveckling av undervisningen och naturenlig avverkning är exempel på pågående projekt. 
Finlands Skogsstiftelse finansierar professuren för fjärde året.
Bland annat Marjatta och Eino Kollis stiftelse och Maskinföretagarna hör till andra större finansiärer. Det önskade slutresultatet har uppnåtts med gemensamma ansträngningar.

”Tack till alla finansiärer. Det är bra att det bakom donationsprofessuren finns en stor grupp människor som tror på ämnet”, säger Uusitalo.

 

Finlands Skogsstiftelsen finansierar verksamhet som främjar en livskraftig skogsnäring. Finlands Skogsstiftelse anslår varje år en betydande del av den säljfrämjande avgiften som betalas i samband med virkesaffärer till att finansiera forskning som stöder skogsnäringen.

Läs mera om professurens pågående projekt: luomuhakkuu.fi.

Tillbaka