Enkät – Skogsägarna uppskattar det arbete Finlands Skogsstiftelse gör

02.11.2023

Enligt undersökningen anser mer än två av tre skogsägare att Skogsstiftelsens arbete är effektivt, men stiftelsens synlighet behöver förbättras. Skogsstiftelsens verksamhet är särskilt uppskattad av unga skogsägare, ägare till små skogsfastigheter och kvinnliga skogsägare.

Skogsägarnas tankar om Skogsstiftelsens verksamhet kartlades i augusti–september. Resultaten av undersökningen gav ett tydligt erkännande till Skogsstiftelsen – 68 procent av de tillfrågade ansåg att stiftelsens verksamhet var effektiv när det gäller att främja den finska skogsnäringens livskraft.

Enligt undersökningen uppskattades Skogsstiftelsens verksamhet särskilt högt av unga skogsägare, ägare till små skogsfastigheter och kvinnliga skogsägare. Geografiskt sett uppskattades Skogsstiftelsens verksamhet lika mycket i hela Finland. De bidrag som Skogsstiftelsen beviljar är allmännyttiga och gynnar nästan undantagslöst skogssektorn i hela landet.

"Det här är en bra utgångspunkt för genomförandet av Skogsstiftelsens nya strategi, som syftar till att ytterligare öka Skogsstiftelsens genomslagskraft", säger vice vd Matti Mäkelä. Det här är ett utmärkt resultat och när vi ser till att Skogsstiftelsen och dess verksamhet blir mera känd, kommer vi säkert att få ännu högre vitsord nästa år”, säger Mäkelä vidare.

Mindre än hälften av skogsägarna var mycket eller måttligt bekanta med Skogsstiftelsens verksamhet. Det finns alltså utrymme för förbättringar gällande kännedomen om Skogsstiftelsens verksamhet. Resultaten visade att man i mellersta och södra Finland bättre känner till Skogsstiftelsen och dess verksamhet än i norra Finland.

”Det är mycket bra att Skogsstiftelsen finansierar ny forskning som undersöker skogssektorns möjligheter och nationalekonomiska effekter. Dessa teman, som är viktiga för hela Finland, har fått mindre uppmärksamhet i den senaste tidens skogsdiskussioner”, säger skogsägare Olli Kaukonen. Kaukonen bedriver skogsbruk i Södra Savolax och i Kymmenedalen.

 

Undersökningsdata samlades in genom en telefonundersökning bland finska skogsägare i månadsskiftet augusti–september. Antalet svarande var 552 och det ger en heltäckande bild av den finska skogsägarkåren. När det gäller effektiviteten i verksamheten svarade 280. Undersökningen genomfördes av Kantar TNS Agri Oy.

Tillbaka