Ansökningar till styrelsen

Finlands Skogsstiftelsens bidragsansökan för 2/2023 är avslutad. Nästa ansökan om stora understöd öppnas i april 2024.

Skogsstiftelsens styrelse fattar stora finansieringsbesluten. 

 

STORA UNDERSTÖD, GÄLLER INTE PENGAR TILL FORSKNING

Checklista för den som ansöker om understöd, gäller inte pengar till forskning

1. Tänk efter om projektet uppfyller de Skogsstiftelsen målsättningar och hur målen ska uppfyllas.

2. Skriv en ansökan i vårt bidragssytem, som ska innehålla följande:

 • ändamålet, för vilket understöd söks
 • vem som leder och/eller genomför projektet
 • utredning av eventuell närståendekrets
 • målgruppen som projektet riktar sig till
 • hur projektet uppfyller stiftelsens målsättningar
 • tidtabell för projektet
 • storleken på det understöd som söks, inklusive mervärdesskatt och alla andra kostnader
 • plan över hur understödet ska användas och en budget
 • projektets kommunikationsplan

3. Skicka ansökan i Skogsstiftelsens bidragssytem innan ansökningstiden utgår.

Du kan ansöka understöd härifrån.

4. Skogsstiftelsen meddelar sitt beslut inom två veckor från styrelsemötet.

STORA UNDERSTÖD, PENGAR TILL FORSKNING

Checklista för den som ansöker om understöd till forskning

1. Tänk efter om projektet uppfyller de Skogsstiftelsen målsättningar och hur målen ska uppfyllas.

2. Skogsstiftelsen hoppas på ansökningar om understöd för forskning speciellt från följande områden:

 • Projekt som tittar på ekonomiskt värdeskapande inom skogsnäringens värdekedja.
 • Projekt som tittar på biodiversitetseffekterna av skogsbruk, virkesdrivning och naturvård i ekonomiskogar.
 • Projekt som tittar på nya verksamhetsmodeller relaterade till forskning och naturkunskap eller till exempel analys av träprodukters miljöavtryck.
 • Projekt som utvärderar effekterna av den framtida verksamhetsmiljön på skogsnäringen eller skogarnas anpassning till klimatförändringen.

3. Gör en ansökan i vårt bidragssytem gällande områden som nämns i punkt två och som innehåller följande:

 • område som pengar ansöks för
 • vem som leder och/eller genomför projektet
 • utredning av eventuell närståendekrets
 • målgrupp som projektet riktar sig till
 • hur forskningsprojektet uppfyller stiftelsens målsättningar
 • tidtabell för forskningsprojektet
 • storleken på det understöd som söks, inklusive medvärdesskatt och alla andra kostnader
 • plan över hur understödet ska användas och budget
 • forskningsprojektets kommunikationsplan

4. Skicka ansökan till Skogsstiftelsens bidragssystem innan ansökningstiden utgår.

Du kan ansöka understöd härifrån.

5. Skogsstiftelsen meddelar sitt beslut inom två veckor från styrelsemötet.

Tidtabell

Nästa ansökan om stora understöd öppnas i april 2024.