Ansökningar till styrelsen

Checklista för den som ansöker till understöd

1. Tänk efter om projektet uppfyller de mål som Skogsstiftelsen ställer och hur målen ska uppfyllas.

2. Skriv en fritt formulerad ansökan, som ska innehålla följande:

  •     ändamålet, för vilket understöd söks
  •     vem som har huvudansvaret för projektet
  •     redovisning om möglig förbindelse till närkrets, titta på närkrets instruktion
  •     målgruppen som projektet riktar sig till
  •     redogörelse hur projektet uppfyller stiftelsens mål
  •     tidtabell för projektet
  •     storleken på det understöd som söks, inklusive mervärdesskatt och alla andra kostnader
  •     en plan över hur understödet ska användas och en budget
  •     informationsplan för projektet

3. Fyll i vidstående sammandrag utgående från ansökan.

4. Skicka sammandraget undertecknat och ansökan till Skogsstiftelsen innan ansökningstiden utgår, två veckor före styrelsens möte per e-post och per brev (se adresser nedan).

5. Skogsstiftelsen informerar om sina beslut två veckor efter att styrelsen har hållit sitt möte.

Tidtabell

Skogsstiftelsens styrelse fattar finansieringsbesluten. Styrelsen sammanträder vanligen fyra gånger per år och vid varje möte behandlas de ansökningar som inkommit. En ansökning ska inlämnas senast två veckor före styrelsens möte. Styrelsen sammanträder nästa gång den 17 oktober 2019.

Ansökningar skickas till

Skicka din ansökan både per e-post och per post till följande adress:

E-post: info(at)metsasaatio.fi

Postadress:      Finlands Skogsstiftelse
                        VD
                        Liisa Mäkijärvi
                        Salomonsgatan 17 A
                        00100 Helsingfors