Ansökningar till styrelsen

Skogsstiftelsens styrelse fattar stora finansieringsbesluten. 

STORA UNDERSTÖD, GÄLLER INTE PENGAR TILL FORSKNING

Checklista för den som ansöker om understöd, gäller inte pengar till forskning

1. Tänk efter om projektet uppfyller de Skogsstiftelsen målsättningar och hur målen ska uppfyllas.

2. Skriv en ansökan i vårt bidragssytem, som ska innehålla följande:

 • ändamålet, för vilket understöd söks
 • vem som leder och/eller genomför projektet
 • utredning av eventuell närståendekrets
 • målgruppen som projektet riktar sig till
 • hur projektet uppfyller stiftelsens målsättningar
 • tidtabell för projektet
 • storleken på det understöd som söks, inklusive mervärdesskatt och alla andra kostnader
 • plan över hur understödet ska användas och en budget
 • projektets kommunikationsplan

3. Skicka ansökan i Skogsstiftelsens bidragssytem innan ansökningstiden utgår, två veckor före styrelsens möte.

Du kan ansöka understöd härifrån.

4. Skogsstiftelsen meddelar sitt beslut inom två veckor från styrelsemötet.

STORA UNDERSTÖD, PENGAR TILL FORSKNING

Checklista för den som ansöker om understöd till forskning

1. Tänk efter om projektet uppfyller de Skogsstiftelsen målsättningar och hur målen ska uppfyllas.

2. Skogsstiftelsen hoppas på ansökningar om understöd för forskning speciellt från följande områden:

 • Projekt om virkesproduktionens/virkesmarknadens/skogsnaturens hållbarhet när virkesförbrukningen ökar.
 • Projekt som gör att forskningsresultat om hållbar användning av skogarna utnyttjas effektivare och snabbare tas i praktisk användning.
 • Projekt som gör att forskningens/forskarnas och kommunikationens/kommunikatörernas kunnande används effektivare för att få ut information till den stora allmänheten, beslutsfattare och påverkare; i hemlandet och globalt.

3. Gör en ansökan i vårt bidragssytem gällande områden som nämns i punkt två och som innehåller följande:

 • område som pengar ansöks för
 • vem som leder och/eller genomför projektet
 • utredning av eventuell närståendekrets
 • målgrupp som projektet riktar sig till
 • hur forskningsprojektet uppfyller stiftelsens målsättningar
 • tidtabell för forskningsprojektet
 • storleken på det understöd som söks, inklusive medvärdesskatt och alla andra kostnader
 • plan över hur understödet ska användas och budget
 • forskningsprojektets kommunikationsplan

4. Skicka ansökan till Skogsstiftelsens bidragssystem innan ansökningstiden utgår, två veckor före styrelsens möte.

Du kan ansöka understöd härifrån.

5. Skogsstiftelsen meddelar sitt beslut inom två veckor från styrelsemötet.

Tidtabell

En ansökning ska inlämnas senast två veckor före styrelsemöte. Styrelsen sammanträder nästa gång senare under våren (kommer att meddelas här).