Metsänomistaja 2020 -forskning

Projektet ”Suomalainen metsänomistaja 2020”, som Skogsstiftelsen är med och finansierar till en betydande del, kartlägger mycket omfattande vilken framtid skogsnäringen har framför allt ur skogsägarstrukturens och skogsbrukets synvinkel. Projektet inleddes redan 2018 och forskningen har beviljats tilläggspengar.

Olika dataregister samt en postenkät, på basis av vilken man försöker förutsäga bl.a. förändringar i skogsägarkårens värderingar och beteende, utgör bas för forskningen. Skogarnas ställning bedöms i förhållande till de ändringar som sker i hela samhället. Enkäten upplevdes som viktig då det kom in 6 550 svar, vilket överträffade förväntningarna. Projektets uttömmande kommunikation redan i det skede som material insamlades hör till projektet och förhoppningen är att hela skogssektorn, media och beslutsfattarna har nytta av forskningsresultaten.

Seminariet, då resultaten publiceras, är inplanerat till hösten 2020. På webbadressen https://www.helsinki.fi/fi/tutkimusryhmat/metsanomistaja-2020 kan man följa med hur forskningsprojektet framskrider.