Finansieringsvillkor

Styrelsen för Finlands Skogsstiftelse fastställde på sitt möte 28.11.2016 finansieringsvillkoren gällande understöd. Hädanefter kommer finansieringsvillkoren att gälla alla understöd som styrelsen för Finlands Skogsstiftelse beviljar.

Finansieringsvillkor

Den som beviljas understöd förbinder sig att tydligt lyfta fram Finlands Skogsstiftelse under projektets gång och i slutprodukten. Den som beviljas understöd ska på nätet bekanta sig med Skogsstiftelsens logor och använda dem när finansiären lyfts fram i den omfattning som man skilt kommer överens om. Om den som beviljas understöd inte lyfter fram Skogsstiftelsen som finansiär, har stiftelsen rätt att lämna den sista betalningsraten av understödet obetald. Om hela summan har utbetalts och villkoret inte har uppfyllts, kan Skogsstiftelsen vid behov kräva tillbaka understöd som redan utbetalts till ett belopp som anses skäligt, likväl högst 50 procent av det beviljade understödet.

Om synlighet och praktiska åtgärder som hänför sig till det avtalas skilt per projekt efter att beslut om att bevilja understöd fattats.

Den som beviljats understöd godkänner att Skogsstiftelsen möjligen låter förrätta en revision med avseende på att de medel som Skogsstiftelsen beviljat har använts för utgifter för det ansökta projektet med erforderlig noggrannhet. Skogsstiftelsen anvisar vilken organisationen som utför revisionen och svarar för kostnader som uppkommer av revisionen.