Tietosuojaseloste

Suomen Metsäsäätiö sr:n tietosuojaseloste

Laadittu 27.2.2020

Suomen Metsäsäätiö sr (jäljempänä ”Metsäsäätiö”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien hen-kilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme henkilörekisteriimme apurahan hakijoina toimivista yksityishenkilöistä, apurahaa hakevien yh-teisöjen yhteyshenkilöistä, Metsäsäätiön uutiskirjeen vastaanottajista sekä Metsäsäätiön luottamushenkilöistä (jäljempänä ”Rekisteri”). Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa yhteyshenkilömme Erno Järvinen (erno.jarvi-nen@metsasaatio.fi).

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme käyt-tämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista.

Rekisterinpitäjä
Suomen Metsäsäätiö sr
Salomonkatu 17 A
00100 Helsinki
y-tunnus: 1517191-0

Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä seuraavien tahojen henkilötietoja:
• Apurahaa hakevat yksityishenkilöt;
• Apurahaa hakevien yhteisöjen yhteyshenkilöt;
• Metsäsäätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet sekä varajäsenet;
• Metsäsäätiön tilintarkastajat ja varatilintarkastajat;
• Metsäsäätiön uutiskirjeen vastaanottajat.

Minkä tyyppisiä hen-kilötietoja ke-räämme?

Käsittelemme Rekisterissä seuraavia rekisteröityjä koskevia henkilötietoja:
• Etu- ja Sukunimi;
• Henkilötunnus (ainoastaan apurahaa hakevan yksityishenkilön osalta tai muissa lain edellyttämissä käsittelytapauksissa);
• Puhelinnumero ja osoite;
• Sähköpostiosoite;
• Tilinumero;
• Edustamasi yhteisö ja asemasi yhteisössä;
• IP-osoite.

Mistä lähteistä henki-lötietoja kerätään?
Keräämme henkilötietoja rekisteröidyiltä itseltään (esim. apurahahakemuksessa olevat yhteystiedot tai muut henkilön antamat tiedot) tai yleisesti saatavilla ole-vista julkisista rekistereistä (esim. tapahtumamarkkinointia varten). Lisäksi henkilötietoja saadaan luovutuksena Metsäsäätiön perustajilta ja taustatahoilta Met-säsäätiön uutiskirjeen lähettämistä varten.
Henkilötietojesi käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Apurahahakemusten osalta henkilötietojesi käsittelyn peruste on alla mainittuihin käyttötarkoituksiimme perustuva oikeutettu etumme.

Apurahaa hakevien yksityishenkilöiden ja yritysten edustajien osalta henkilötieto-jen käsittely on välttämätöntä hakemusten vastaanottamiseksi, käsittelemiseksi ja myönnettyihin apurahoihin liittyvän raportoinnin kannalta.
Yksityishenkilöiden henkilötunnuksia käsitellään lain velvoitteista johtuen. Metsäsäätiö on lain nojalla velvollinen välittämään Verohallinnolle ja eläkevakuutusyh-tiölle (esim. Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle) apurahan myöntämiseen liittyviä tietoja.
Metsäsäätiön luottamushenkilöiden osalta henkilötietojen käsittelyperusteena on säätiölain velvoitteet ja oikeutettu etu. Luottamushenkilöiden henkilötietojen kä-sittely on oikeutettu säätiön toiminnan toteuttamista varten sekä säätiölain vel-voitteiden täyttämiseksi.

Metsäsäätiön keräämien IP-osoitteiden osalta käsittelyperusteena on Metsäsää-tiön oikeutettu etu, sillä IP-osoitteiden käsittely on välttämätöntä Metsäsäätiön kotisivujen ylläpitämistä varten. IP-osoitteita ei käsitellä muussa laajuudessa kuin kotisivujen tekninen toteutus sitä edellyttää.

Metsäsäätiön uutiskirjeen lähettämistä varten Metsäsäätiön taustatahojen ja perustajien Metsäsäätiölle luovuttamien henkilötietojen käsittely perustuu Met-säsäätiön oikeutettuun etuun. Metsäsäätiön taustatahoilta ja perustajilta luovu-tuksena saatuja henkilötietoja käytetään yksinomaan Metsäsäätiön uutiskirjeen lähettämiseen.

Metsäsäätiön kotisivuilta tilattavan uutiskirjeen tilauksen yhteydessä saatuja hen-kilötietoja käytetään tilaajan suostumuksen perusteella ainoastaan uutiskirjeen lä-hettämiseen.

Henkilötietojesi käsittelyllä ei ole osaltasi muita vaikutuksia. Emme jatkokäsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.

Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuo-lille
Voimme siirtää henkilötietojasi yhteistyökumppaneillemme ja alihankkijoillemme; jotka on kuvattu alla.
Metsäsäätiön alihankkijana apurahojen maksatuksen osalta toimii tilitoimisto Ba-lance-Team Oy (0981020-2), jolle Metsäsäätiö siirtää maksua varten tarvittavat henkilötiedot.

Metsäsäätiön alihankkijana Metsäsäätiön uutiskirjeen toimituksen osalta toimii Avenis Oy (1908926-0), jolle Metsäsäätiö siirtää Metsäsäätiön uutiskirjeen lähettämistä varten tarvittavat, Metsäsäätiön taustatahoilta ja perustajilta luovutuksena saadut henkilötiedot eli etu- ja sukunimen sekä sähköpostiosoitteen.

Metsäsäätiön alihankkijana sähköisen apurahajärjestelmän osalta toimii Aspicore Oy (0673355-5).
Yhteistyökumppanimme ja alihankkijamme voivat käsitellä henkilötietojasi vain lukuumme suoritettavien tehtävien hoitamiseen tai ylläpitoon liittyvissä asioissa. Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme ja alihankkijamme eivät käsittele
siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten tai luovuta henkilötietoja kolmannelle osapuolelle.
Meidän voi myös olla tarpeen jakaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön (esim. säätiölain tai muun Metsäsäätiötä koskevan lain) mukaisesti. Tieto yli 1000 euron henkilökohtaisista apurahansaajista luovutetaan lain edellyttämällä tavalla Verohallinnolle ja eläkevakuutusyhtiölle (esim. Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle).

Henkilötietojesi siir-rot EU:n tai Euroo-pan talousalueen ulkopuolelle
Me emme siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulko-puolelle.
Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Säilytämme henkilötietojasi Rekisterissä myönteisiin päätöksiin johtaneiden apu-rahahakemusten osalta 10 vuotta apurahan käytöstä saadun raportin vastaanotta-misesta.

Kielteisiin päätöksiin johtaneet hakemukset säilytetään Rekisterissä 3 vuotta hake-muksen käsittelystä.
Metsäsäätiön uutiskirjeen tilausta ja toimitusta varten Metsäsäätiölle luovutettuja sähköpostiosoitteita säilytetään Rekisterissä enintään 2 vuotta sähköpostiosoit-teen vastaanottamisesta, ellei sähköpostiosoitteen luovuttanut Metsäsäätiön taustataho, perustaja tai rekisteröity ole vaatinut sähköpostiosoitteen poistamista ennen sanotun enimmäissäilytysajan täyttymistä. Metsäsäätiö päivittää uutiskir-jeen vastaanottajista koostuvaa sähköpostilistaansa säännönmukaisesti varmistaakseen luovutuksena saatujen henkilötietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden.

Huomioithan, että henkilötietojasi voidaan joutua säilyttämään myös edellä ilmoi-tettuja säilytysaikoja kauemmin, mikäli sovellettava lainsäädäntö tai meitä sitovat sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.
Rekisteröidyn henki-lötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
• saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
• saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme hen-kilötiedot;
• vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentä-mistä;
• vaatia henkilötietojesi poistamista;
• vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oi-keutettu etumme;
• saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toi-selle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilö-tiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
• vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen ”Yhteydenotot”-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää si-nua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovelletta-vassa laissa säädetyllä perusteella.
Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työ-paikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Manuaalista aineistoa säily-tetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Digitaalisesti kä-siteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietojärjestelmäämme, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtä-viensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjä-tunnukset ja salasanat.

Tietoa evästeistä ja vastaavista teknologioista
“Eväste” on yleisesti käytetty pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivulla. Selain lähet-tää tiedon vierailustasi takaisin verkkosivulle, kun vierailet siellä uudestaan. Kaikki nykyaikaiset verkkosivut käyttävät evästeitä tarjotakseen sinulle personoidumman selainkokemuksen.
Kukin eväste on erikseen asetettu kullekin päätelaitteellesi ja evästeitä voi lukea ainoastaan sillä palvelimella, jolla eväste on asetettu. Koska eväste on sidottu se-laimeen, eikä lähtökohtaisesti ole jaettavissa eri selainten tai laitteiden välillä (ellei jokin selain, lisäosa tai muu sovellus erikseen mahdollista tätä), evästeiden hallin-noimiseksi tekemät valintasi soveltuvat lähtökohtaisesti vain kyseiseen yksittäi-seen selaimeen. Eväste ei voi ajaa ohjelmistoja, eikä sitä voida käyttää virusten tai muun haitallisen koodin toimittamiseen, eikä vahingoittamaan päätelaitettasi tai tiedostojasi. Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkästään evästeen tai vas-taavien teknologioiden käytön kautta.

Yhteydenotot
Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse rekisteriasi-oistamme vastaavalle osoitteeseen yhteyshenkilömme Erno Järvinen (erno.jarvi-nen@metsasaatio.fi).
Voit myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti toimipisteessämme tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
Suomen Metsäsäätiö sr
Salomonkatu 17 A
00100 Helsinki