Rahankeräyslupa

Suomen Metsäsäätiöllä on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa.

Rahankeräysluvan saaja: Suomen Metsäsäätiö (kts. Yhteystiedot)

Lupanumero: RA/2023/1002

Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:

Suomen Metsäsäätiö myöntää apurahoja tutkimus- ja viestintähankkeille,
puutuotteiden ja puurakentamisen edistämishankkeille sekä toimintaan, jolla
edistetään nuorten ja lasten mahdollisuuksia tutustua metsiin ja metsiin perustuviin
elinkeinoihin. Apurahoja voidaan myöntää myös luonnon monimuotoisuuden
turvaamista ja ilmastotyötä tukeviin ennallistamishankkeisiin, kuten esimerkiksi
soiden ennallistamiseen, kosteikkojen kunnostuksiin tai lisäisiin toimenpiteisiin
lahopuujatkumon turvaamiseksi.

Varoja voidaan käyttää apurahatoiminnan lisäksi toiminnan mahdollistavien
henkilöstökulujen, kohtuullisesta viestinnästä aiheutuvien kulujen sekä työtiloista ja -
välineistä aiheutuvien kulujen kattamiseen.