Näyttöön perustuva metsätalous

Metsien käyttöön ja hoitoa koskevaan päätöksentekoon liittyy monia näkökulmia. Jos eri näkökantoja perustellaan käyttäen lähinnä niitä tukevia tutkimustuloksia, jää kokonaiskuva siitä, mitä aiheesta tiedetään, vaillinaiseksi. Syntyy tilanne, jossa päätöksenteko ei pohjaudu näyttöön vaan mielipiteisiin ja olemassa oleviin käytäntöihin ilman tarkkaa tietoa käytäntöjen vaikuttavuudesta.

Näyttöön perustuva metsätalous -hankkeen tavoitteena on luoda pohja näyttöön perustuvalle päätöksenteolle. Hankkeessa kootaan saatavilla oleva tieteellinen tieto suomalaisten metsätaloutta harjoittavien ja muiden metsien käytöstä kiinnostuneiden tahojen tietoon. Näin pyritään vahvistamaan tieteeseen perustuvaa päätöksentekoa metsätalouden kestävyyden kysymyksissä ja tuottamaan tietoa toimintatapojen vaikuttavuudesta ja vaikutuksista. Tieteellisen tiedon synteesi toteutetaan systemaattisten kirjallisuuskarttojen ja -katsausten avulla.

Hankkeen toteuttavat yhdessä Metsäteho Oy, Helsingin yliopisto ja Jyväskylän yliopisto.