• mikäsäätiö

EU:n ilmasto- ja monimuotoisuuslinjausten vuotovaikutukset globaaliin metsäsektoriin ja sen kestävyyteen

Norwegian University of Life Sciences on saanut 97 616 euron suuruisen apurahan Suomen Metsäsäätiöltä otsikolla: "Leakage impacts of the EU’s climate and biodiversity policies on the global forest sector and its sustainability". Apuraha on myönnetty elokuussa 2023.

Johdantoa tutkimushankkeen teemaan:

EU:n biodiversiteettistrategia ja LULUCF-asetukseen perustuvat metsien hiilensidonnan maakohtaiset vertailutasot luovat paineita hakkuiden ja metsäteollisuuden tuotannon supistamiseen Suomessa ja useissa muissa EU-maissa. Aiemmat tutkimukset viittaavat siihen, että nämä EU:n yksipuolisesti soveltamat politiikat tulevat lisäämään tuotantoa ja hakkuita politiikkaan osallistumattomien valtioiden alueilla. Tämä vähentäisi metsien hiilensidontaa, lisäisi päästöjä ja heikentäisi biodiversiteettiä EU:n ulkopuolella ja heikentäisi siten politiikkojen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta.

Metsäsäätiön apurahalla tutkimusprojekti:

• tuottaa ajantasaiset arviot EU:n biodiversiteettistrategian ja LULUCF-asetuksen vaikutuksista metsäsektoriin Suomessa ja maailmalla. Toisin kuin aiemmat tutkimukset, projekti ottaa huomioon viimeaikaiset dramaattiset muutokset maailman geopoliittisessa ja taloudellisessa tilanteessa, jotka korostavat EU-maiden riippuvuutta alueen omasta puuntarjonnasta, sisältää hiili- ja biodiversiteettipolitiikan yhteisvaikutusten tarkastelun, ottaa huomioon LULUCF-asetukseen osallistuvien maiden mahdollisuuden ostaa ja myydä mahdollisesti ylijääviä hiilinieluja.

• arvioi paitsi hakkuun ja metsäteollisuustuotannon ”vuotovaikutuksen” suuruutta myös sen alueellista suuntautumista

sekä erityisesti
• vertailee hakkuitaan ja tuotantoaan lisäävien ja vähentävien maiden metsäluonnon monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen hillintään liittyviä tunnuslukuja sekä arvioi hakkuu- ja tuotantovuodon vaikutuksia biodiversiteettiin ja kasvihuonekaasupäästöihin EU:n ulkopuolella.