Projektet Nytt trä berättar om träbaserad bioekonomi

Globalt är bioekonomin en av de ekonomier som har den starkaste tillväxten. Med bioekonomi avses produktion, användning, förädling och marknadsföring av förnybara naturresurser och konsumtion av produkter som är tillverkade av förnybara naturresurser. Megatrender, som till exempel urbanisering, gör att efterfrågan på träbaserade produkter ökar.

Skogssektorn är en självklar del av bioekonomin: trä är en förnybar naturresurs och virkesförrådet ökar hela tiden. Därför träffades olika aktörer inom skogssektorn från skogsägare till små och stora företag, läroanstalter, arbetare, intresseorganisationer och konsumenter av träbaserade produkter och startade projektet Nytt trä.
Projektet Nytt trä har som mål att sprida information om träbaserad bioekonomi: hurdana produkter och lösningar har vi redan, hurdan samhällspåverkan har nuvarande produkter och vilka tillväxtmöjligheter har branschen i framtiden. Finlands Skogsstiftelse är projektets huvudfinansiär.

Läs mera:
Nytt trä -webbsidor