Internationell skogskommunikation

Målet med Forstföreningens internationella kommunikation är att öka de inhemska och utländska intressenternas förståelse för vårt hållbara skogsbruk i Finland och på annat håll i världen. Med den verksamhet som Skogsstiftelsen finansierar följer Forstföreningen med och analyserar utvecklingen av exporten och konkurrensen i de länder som är viktiga för skogssektorn. Även utvecklingen av skogs- och miljösektorn inom Europeiska unionen följs upp och likaså samhällsdebatten.
Forstföreningen förmedlar och producerar basinformation och aktuell information samt utreder förändringar i verksamhetsmiljön genom att bevaka internationella möten, forskning, massmedia och sociala medier. Med hjälp av nätverket får intressenterna också information om hur folk uppfattar det skogsbruk som bedrivs i Finland. I fråga om uppföljning på internationell nivå ligger tyngdpunkten i Storbritannien, Tyskland och Holland.

I den internationella skogskommunikationen ingår också att planera utländska opinionsbildares besök i Finland och vara värd under besöken. En informationstjänst, forest.fi, har utvecklats för internationellt bruk. Innehållet riktar sig till tusentals centrala påverkargrupper från media till viktiga beslutsfattare.

Läs mera:
Kai Lintunen i Twitter